Informacje dotyczące przetwarzania
danych osobowych

dla pracownikówdla rodzicównauczanie zdalne

dla pracownika

Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informuję, iż:

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych (ADO) jest Katolickie Liceum Ogólnokształcące im. św. Filipa Neri w Radomiu z siedzibą 26-600 Radom, ul. Grzybowska 22.

2. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych: kancelaria.odo@gmail.com

3. Cele przetwarzania danych osobowych i podstawa prawna przetwarzania

a) przetwarzanie bezpośrednio na podstawie obowiązujących przepisów:

Dane osobowe wymagane i podane na podstawie art. 221 Kodeksu pracy będą przetwarzane:

 • w celach związanych z zawarciem i prawidłową realizacją umowy o pracę (art. 6 ust. 1 lit. b RODO);
 • w celu wypełnienia ciążących na ADO obowiązków wynikających z przepisów prawa (art. 6 ust. 1 lit. c RODO);, tj.:
  • prowadzenia akt osobowych pracownika (np. sporządzanie deklaracji PIT),
  • dokonania rozliczeń podatkowych,
  • dokonania rozliczeń związanych ze świadczeniami z ubezpieczeń społecznych (m.in. rejestracja uprawnionego w Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych),
  • poddania się kontrolom przeprowadzanym przez podmioty publiczne (np. kontrole prowadzone przez organy podatkowe, kontrole Państwowej Inspekcji Pracy),
  • ewentualne dochodzenie roszczeń cywilnoprawnych i obrona przed takimi roszczeniami

 

Przetwarzanie danych osobowych odbywa się przede wszystkim w oparciu o RODO, ustawę o ochronie danych osobowych z 10 maja 2018 r., ustawę z 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (Dz.U.2020.1320 t.j.) oraz rozporządzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z 10 grudnia 2018 r. w sprawie dokumentacji pracowniczej (tekst jedn.: Dz.U. z 2018 r. poz. 2369).

Ponadto w związku z realizacją obowiązków pracodawcy wynikających z przepisów prawa, przetwarzanie danych odbywa w szczególności również na podstawie określonych przepisów podatkowych, ubezpieczeniowych oraz dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy.

Przepisy uprawniające do przetwarzania danych osobowych: art. 221a i 221b Kodeksu pracy oraz art. 6 ust. 1 lit. a RODO.

b) przetwarzanie na podstawie zgody:

Pozostałe dane osobowe będą przetwarzane, jeżeli Pan/Pani wyrazi na to zgodę. Udzielona zgoda może zostać odwołana w dowolnym czasie. Odwołanie zgody pozostanie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie tej zgody przed jej cofnięciem.

4. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty upoważnione z mocy prawa takim jak Urząd Skarbowy czy też Zakład Ubezpieczeń Społecznych. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą również upoważnieni do tego pracownicy Administratora danych oraz podmioty, którym ADO powierzył te dane na podstawie odrębnych umów powierzenia, zgodnych z RODO.

5. Okres przechowywania danych osobowych wygląda następująco:

 • dla danych uzyskanych na podstawie Pani/Pana zgody (art. 6 ust. 1 lit. a RODO) – będą one przechowywane do czasu cofnięcia tej zgody lub zakończenia stosunku pracy;
 • dla danych zebranych w celach związanych z zawarciem i prawidłową realizacją umowy o pracę (art. 6 ust. 1 lit. b RODO) będą one przechowywane przez 10 lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym stosunek pracy uległ rozwiązaniu lub wygasł, zgodnie z art. 94 pkt. 9 b ustawy z 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy;
 • dla danych zebranych w celu wypełnienia ciążących na ADO obowiązków wynikających z przepisów prawa     (art. 6 ust. 1 lit. c RODO, zgodnie z wymogami archiwizacji JRWA.

 

6. Prawa przysługujące osobie, której dane dotyczą

Na podstawie i z zastrzeżeniem ograniczeń wynikających z art. 15–22 RODO przysługuje Pani/Panu:

 • prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;
 • prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych osobowych;
 • prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych;
 • prawo do usunięcia danych osobowych;
 • prawo do przenoszenia danych;
 • prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania;

 

Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.

8. Obowiązek podania danych

Podanie danych w zakresie wynikającym z art. 221 Kodeksu pracy jest dobrowolne, lecz konieczne w celu realizacji obowiązków ADO wynikających z przepisów prawa pracy, tj. w szczególności z Kodeksu pracy oraz przepisów rozporządzenia Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z 10 grudnia 2018 r. w sprawie dokumentacji pracowniczej. Podanie tych danych jest też niezbędne, aby nawiązać i kontynuować stosunek pracy. Podanie innych danych jest dobrowolne.

Podanie danych, których podstawą przetwarzania jest Pani/Pana zgoda, jest dobrowolne ich niepodanie nie ma wpływu na zawartą umowę.

dla rodziców/opiekunów prawnych

Administratorem danych osobowych pozyskanych w ramach procesu przyjęcia ucznia do szkoły jest Katolickie Liceum Ogólnokształcące im. Św. Filipa Neri z siedzibą ul. Grzybowska 22, 26-600 Radom, reprezentowane przez Dyrektora. Dane osobowe będą przetwarzane w celu przeprowadzania procesu przyjęcia dziecka do szkoły oraz zapewnienia możliwości korzystania z placówki.

Cel i podstawa prawna przetwarzania danych:

a)  dane osobowe ucznia i rodzica/opiekuna prawnego będą przetwarzane w celu realizacji zadań dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych, na podstawie art. 6 ust. 1 lit c Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchwalenia dyrektywy 95/94/WE (ogólnego rozporządzenia o ochronie danych, Dz. Urz. UE 2016: L.119/1), dalej: RODO tj. przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze, w związku z przepisami zgodnie z ustawą z dnia 14 grudnia 2016 roku Prawo oświatowe (Dz.U.2021.1082 t.j.) oraz na podstawie art. 9 ust. 2 lit. c RODO, tj. przetwarzanie jest niezbędne do ochrony żywotnych interesów osoby, której dane dotyczą, lub innej osoby fizycznej,  a osoba, której dane dotyczą, jest fizycznie lub prawnie niezdolna do wyrażenia zgody;

b)  dane osobowe ucznia związane z udziałem dziecka w konkursach i zawodach organizowanych w szkole i poza szkołą będą przetwarzane na podstawie wyrażonej przez Państwa zgody (art. 6 ust. 1 lit. a RODO);

c)  dane osobowe dotyczące wizerunku mogą być umieszczane na stronie internetowej szkoły: na tablicach informacyjnych, w gazetkach i kronikach szkolnych oraz w materiałach informacyjnych i promocyjnych w celu promocji działań dydaktyczno-wychowawczych, na podstawie wyrażonej przez Państwa zgody (art. 6 ust. 1 lit. a RODO);

Dane mogą być udostępniane jedynie w sytuacji, gdy zwróci się o to uprawniony organ w ramach prowadzonego postępowania (m in.: Ministerstwo Edukacji Narodowej — System Informacji Oświatowej, Kuratorium Oświaty i inne na wniosek np. Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna, sąd, Ośrodek Pomocy Społecznej, Wydziały Oświaty. Ponadto Administrator udostępni dane w ramach zawieranych umów powierzenia przetwarzania danych osobowych, Podmiotom przetwarzającym.

Dane zgromadzone związane z przyjęciem dziecka do szkoły będą przechowywane przez szkołę nie dłużej niż do końca okresu, w którym uczeń uczęszcza do tej szkoły (zgodnie z art. 160 ust. 1 ustawy Prawo oświatowe) oraz odnośnymi przepisami o archiwizacji.

Prawnym opiekunom dziecka (ucznia/kandydata) przysługuje prawo dostępu do danych osobowych dziecka (kandydata), żądania ich sprostowania lub usunięcia. Wnoszenie żądań o usunięcie danych jest równoznaczne z rezygnację z udziału w procesie przyjęcia dziecka do szkoły, co może wiązać się z konsekwencjami wynikającymi z przepisów Prawa oświatowego. Ponadto przysługuje Państwu prawo do żądania ograniczenia przetwarzania zgodnie z art. 18 RODO.

Opiekunom prawnym dziecka, przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, adres: ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa. Podanie przez Państwa danych osobowych jest wymogiem ustawowym związanym z realizacją zadań dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych i jest niezbędne do realizacji procesu kształcenia ucznia. W pozostałym zakresie podanie danych osobowych jest dobrowolne.

w związku z nauczaniem zdalnym

Administratorem danych osobowych pozyskanych w ramach organizacji i prowadzenia   nauki zdalnej jest Katolickie Liceum Ogólnokształcące im. Św. Filipa Neri z siedzibą ul. Grzybowska 22, 26-600 Radom. Administrator powołał Inspektora ochrony danych. Pytania związane z przetwarzaniem Państwa danych można kierować na adres e-mail: kancelaria.odo@gmail.kom lub w siedzibie placówki.

Dane osobowe będą przetwarzane w celu realizacji podstawy programowej kształcenia ogólnego w formie zdalnego nauczania.

Podstawą przetwarzania danych osobowych uczniów i ich rodziców jest: ustawa o systemie oświaty z dnia 7 września 1991r., ustawa Prawo oświatowe z dnia 14 grudnia 2016 r., rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 25 sierpnia 2017 r. w sprawie sposobu prowadzenia przez publiczne przedszkola, szkoły i placówki dokumentacji przebiegu nauczania, działalności wychowawczej i opiekuńczej oraz rodzajów tej dokumentacji, ustawa z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych, Rozporządzenie Min. Edukacji Narodowej z dnia 18 marca 2021 r  w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19.

Dane osobowe uczniów i ich rodziców dla potrzeb zdalnego nauczania przetwarzane będą w zakresie:

 • imię (imiona) nazwisko,
 • dane kontaktowe,
 • adres poczty e-mail,
 • nr telefonu,
 • informacje o: uczęszczaniu ucznia do jednostki systemu oświaty, okresie uczęszczania ucznia do jednostki systemu oświaty, typie szkoły lub rodzaju placówki, nazwie i adresie siedziby jednostki systemu oświaty, do której uczeń uczęszcza, oraz oddziale i klasie, do których uczeń uczęszcza, nazwę użytkownika komunikatora lub innego środka komunikacji elektronicznej na podstawie art. 6 ust 1 lit. c) oraz art. 6 ust. 1 lit. e) RODO.

 

Dane osobowe uczniów oraz ich rodziców (prawnych opiekunów) pozyskane dla potrzeb realizacji zdalnego nauczania przechowywane będą do wygaśnięcia celu przetwarzania.

Z wyjątkami określonymi w przepisach prawa posiada Pani/Pan prawo: dostępu do treści danych, do ich sprostowania, usunięcia w przypadkach określonych w art.  17 RODO, ograniczenia przetwarzania w przypadkach określonych w art. 18 RODO.

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest wymagane Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, konsekwencją niepodania danych osobowych będzie brak dostępu do zajęć realizowanych przez Szkołę w ramach zdalnego nauczania.

Administrator może przekazać Państwa dane innym podmiotom na podstawie przepisów prawa lub powierzyć podmiotom świadczącym usługi Administratorowi na podstawie umowy powierzenia przetwarzania (podmiotom świadczącym usługi szkoleniowe dla pracowników, firmom serwisującym oprogramowanie itp.).

Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy ogólnego Rozporządzenia o ochronie danych osobowych.

Pani/Pana dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, poddawane profilowaniu, przekazywane do państw trzecich ani organizacji międzynarodowych.