powrót

św. Jan Paweł II — patron sali nr 7

(1920-2005)

Rozpoczynając obrzęd beatyfikacji kard. Agostino Vallini, papieski wikariusz dla diecezji rzymskiej, oficjalnie poprosił Benedykta XVI o wpisanie Jana Pawła II w poczet błogosławionych. Zgodnie z tradycją przedstawił też pokrótce najważniejsze fakty z życia Karola Wojtyły.

Karol Józef Wojtyła urodził się w Wadowicach 18 maja 1920 r., został wybrany na Stolicę Piotrową 16 października 1978 r. Przyszedł na świat w rodzinie Karola i Emilii z Kaczorowskich Wojtyłów. W wieku 9 lat stracił matkę. Starszy brat Edmund, lekarz, zmarł w roku 1932 a ojciec, oficer Wojska Polskiego, w roku 1941.

Mając 9 lat przyjął pierwszą Komunię świętą a wieku lat 18 otrzymał sakrament Bierzmowania. Po ukończeniu nauki w liceum wadowickim, został studentem Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie w roku 1938.

Po zajęciu Krakowa przez niemieckie wojska okupacyjne i zamknięciu Uniwersytetu Jagiellońskiego jesienią 1939 roku, młody Karol, dla uniknięcia deportacji do Niemiec, pracował najpierw w kamieniołomach a potem w fabryce chemicznej Solvay w latach 1940/1944.

Odpowiadając na rodzące się powołanie do kapłaństwa, od 1942 r. pobierał naukę w tajnych kursach formacyjnych przy seminarium krakowskim, prowadzonym przez arcybiskupa Krakowa, kard. Adama Stefana Sapiehę. Równocześnie był jednym z organizatorów tajnego „Teatru Rapsodycznego”.

Po wojnie kontynuował formację duchową i intelektualną w seminarium krakowskim i na ponownie otwartym wydziale teologicznym Uniwersytetu Jagiellońskiego. Otrzymał święcenia kapłańskie w Krakowie 1 listopada 1946 roku a następnie został wysłany do Rzymu, gdzie w roku 1948 dokończył studia doktoranckie z teologii, pisząc dysertację na temat wiary w dziełach Świętego Jana od Krzyża. W tym okresie, w czasie wakacji posługiwał duszpastersko wśród emigrantów polskich we Francji, Belgii i Holandii.

W roku 1948 powrócił do Polski i został skierowany do pracy duszpasterskiej, najpierw jako wikariusz w parafii Niegowić a potem jako współpracownik przy parafii Świętego Floriana w Krakowie. Był duszpasterzem akademickim do 1951 roku, kiedy to podjął ponownie studia filozoficzne i teologiczne. W roku 1953 opublikował na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim pracę poświęconą systemowi etycznemu Maxa Schelera. Następnie wykładał teologię moralną i etykę jako profesor seminarium krakowskiego i wydziału teologicznego KUL.

Papież Pius XII mianował go, 4 lipca 1958 roku, biskupem tytularnym Ombi i pomocniczym krakowskim. Sakrę biskupią otrzymał dnia 28 września 1958 roku w katedrze na Wawelu, z rąk Arcybiskupa Eugeniusza Baziaka.

13 stycznia 1964 roku Papież Paweł VI mianował go Arcybiskupem Krakowa, wynosząc go, 26 czerwca 1967 roku, do godności kardynalskiej.

Jako uczestnik prac Soboru Watykańskiego II (1962-1965) uczestniczył aktywnie w przygotowaniu konstytucji soborowej Gaudium et spes. W okresie poprzedzającym wybór na Stolicę Piotrową, kardynał Wojtyła uczestniczył w 5 zgromadzeniach plenarnych Synodu Biskupów.

Został wybrany papieżem 16 października 1978 roku. Dnia 22 października tegoż roku odbyła się uroczysta inauguracja jego pontyfikatu.

Jan Paweł II odbył 146 wizyt duszpasterskich we Włoszech a jako biskup Rzymu odwiedził 317 z 332 parafii rzymskich. Dokonał 104 podróży apostolskich, które są przejawem jego pasterskiej troski o Kościół Powszechny.

Spośród licznych dokumentów opublikowanych za jego pontyfikatu należy podkreślić 14 encyklik, 15 adhortacji apostolskich, 11 konstytucji apostolskich i 45 listów apostolskich. Jako papież napisał 5 książek: „Przekroczyć próg nadziei” (październik 1994), „Dar i Tajemnica” (listopad 1996)), „Tryptyk rzymski” (marzec 2003), „Wstańcie! Chodźmy!” (maj 2004) i „Pamięć i tożsamość” (luty 2005).

Jan Paweł II przewodniczył osobiście 147 ceremoniom beatyfikacji, w czasie których ogłosił 1338 błogosławionych i 51 ceremoniom kanonizacyjnym, ogłaszając 482 nowych świętych. Zwołał 9 konsystorzy, w których mianował 231 (1 in pectore) kardynałów. Przewodniczył 6 zgromadzeniom plenarnym Kolegium Kardynałów. Od roku 1978 powołał 15 zgromadzeń Synodu Biskupów: 6 zwyczajnych (1980, 1983, 1987, 1990, 1994, i 2001), 1 zgromadzenie ogólne nadzwyczajne (1985) i 8 zgromadzeń specjalnych (1980, 1991, 1994, 1995, 1997, 1998 i 1999).

W dniu 13 maja 1981 roku dokonano na Placu Świętego Piotra nieudanego zamachu na jego życie. Uratowany macierzyńską opieką Matki Bożej, po opuszczeniu szpitala, przebaczył zamachowcowi i, świadom ponownie otrzymanego daru życia, ze zwiększoną energią powrócił do zajęć duszpasterskich, poświęcając się im w sposób heroiczny.

Jego troska duszpasterska znalazła swój szczególny przejaw, między innymi w utworzeniu licznych diecezji, w promulgowaniu Kodeksów prawa kanonicznego dla Kościoła łacińskiego i dla Kościołów wschodnich oraz w promulgowaniu Katechizmu Kościoła Katolickiego. Momentami szczególnie ważnymi dla pogłębienia wiary Ludu Bożego było ogłoszenie Roku Odkupienia, Roku Maryjnego i Roku Eucharystii, jak również ogłoszenie Wielkiego Jubileuszu roku 2000. Wyrazem jego żywej troski apostolskiej była propozycja zwoływania Światowych Dni Młodzieży.

Żaden z jego poprzedników nie spotkał się z tak wielką ilością wiernych: w audiencjach generalnych, których odbyło się 1160, uczestniczyło łącznie 17.600.000 pielgrzymów, nie licząc tych, którzy wzięli udział w audiencjach specjalnych i w zgromadzeniach liturgicznych oraz w spotkaniach w ramach pielgrzymek apostolskich.

W czasie trwania Wielkiego Jubileuszu roku 2000 papież spotkał się z przeszło 8 milionami wiernych. Osobnym rozdziałem były spotkania z przedstawicielami świata polityki: odbyło się 38 wizyt oficjalnych i 738 audiencji udzielonych głowom państw, oraz 246 audiencji udzielonych szefom rządów.

Zmarł w swoim apartamencie watykańskim, w sobotę 2 kwietnia 2005 roku, o godz. 21:37, w wigilię Niedzieli Przewodniej, Święta Bożego Miłosierdzia, które ustanowił. Uroczystości pogrzebowe odbyły się na Placu Świętego Piotra 8 kwietnia.

Ważniejsze daty:

 • 18 V 1920 – urodził się Karol Wojtyła w Wadowicach

 • 1938 – ukończył szkołę średnią z odznaczeniem i rozpoczął studia polonistyczne na Uniwerystecie Jagiellońskim

 • 1 IX 1939 – wybuch II wojny światowej; Karol przerywa studia

 • 1940-1941 – rozpoczyna pracę fizyczną w kamieniołomach na Zakrzówku w Krakowie i w Zakładach Chemicznych Solvay

 • 1942 – wstępuje do Seminarium Duchownego w Krakowie

 • 1 XI 1946 – otrzymuje święcenia kapłańskie z rąk arcybiskupa Adama Sapiehy

 • 1946-1948 – studiuje w Rzymie

 • 1948 – jest wikariuszem parafii Niegowić (pow. bocheński)

 • 1949-1951 – wikariusz parafii św. Floriana w Krakowie. Studiuje na Wydziale Teologicznym Uniwersytetu Jagiellońskiego i uzyskuje doktorat z teologii moralnej

 • 1953 – habilituje się na Wydziale Teologicznym Uniwersytetu Jagiellońskiego. Wykłada etykę społeczną w seminarium duchownym

 • 1954 – pracuje na Wydziale Filozoficznym Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego

 • 4 VII 1958 – zostaje mianowany biskupem tytularnym Ombi

 • 28 IX 1958 – konsekrowany na biskupa

 • 16 VI 1962 – wybrany wikariuszem kapitulnym krakowskim (po śmierci ks. arcybiskupa Eugeniusza Baziaka)

 • 30 XII 1963 – mianowany arcybiskupem metropolitą krakowskim

 • 8 III 1964 – odbywa ingres na Wawel

 • 10 X 1964 – otrzymuje paliusz

 • 29 V 1967 – zostaje mianowany kardynałem

 • 26 VI 1967 – kreowany kardynałem

 • 16 X 1978 – wybrany papieżem (Jan Paweł II)

 • 22 X 1978 – uroczyście rozpoczyna pontyfikat

 

Wspomnienie liturgiczne: 22 paźdiernika

Bibliografia:

(dostępna w bibliotece KLO)

 • Kalendarium życia Kardynała Wojtyły, oprac. A. Boniecki, Kraków 1983.

 • Maliński M.: Karol Wojtyła. Dorastanie do papiestwa, Kraków 1999.

 • Szczypka J.: Jan Paweł II. Rodowód, Warszawa 1991.

 • Ryszka C.: Papież końca czasów, Bytom 1995.

 • Nagy S.: Papież z Krakowa, Częstochowa 1997.

 • Frossard A.: Nie lękajcie się! Rozmowy z Janame Pawłem II, Watykan 1982.

 • Witkowski A.: Jan Paweł II – pontyfikat. Fakty, osoby, wydarzenia, Częstochowa 1997.

 • Apostoł Pokoju. Podróże apostolskie Jana Pawła II, opr. Wieczorek A., Warszawa 1991.

 • Maliński M.: Wezwano mnie z dalekiego kraju, Poznań 1980.

 • Bukowski A.: Pielgrzym Ewangelii. Kalwaria Zebrzydowska 1987.

 • Maliński M.: Abym umacniał braci w wierze, Poznań 1987.

 • Lobo S.: Zamach na papieża w świetle Fatimy i w cieniu jednej rewolucji, Rzym 1984.

 • Lebioda D.T.: Tajemnice życia Karola Wojtyły, Bydgoszcz 1991.

 • Maliński M.: Droga do Watykanu Jana Pawła II, Londyn 1980.

 • Levi V.: Z dalekiego kraju. Kraków 1993.

 • Wyszyński S.: O polskim papieżu z Krakowa, Poznań 1979.

 • Frossard A.: Portret Jana Pawła II, Kraków 1990.

 • Maliński M.: Życiorys Karola Wojtyły, Warszawa 1987.

 • Niewęgłowski W.A.: Moje spotkania z Janem Pawłem II, Warszwa 1991.

 • Maliński M.: Pielgrzymka do świata, Warszawa 1988.

 • Freire Geraldes J.: Jan Paweł II – pielgrzym fatimski, Fatima 1990.

Linki: